Usługi

Świadczone usługi:

  • kopanie i czyszczenie stawów, rowów
  • czyszczenie i odmulanie rzek
  • czyszczenie osadników
  • konserwacja i utrzymanie cieków wodnych: wykaszanie, hakowanie roślinności, karczowanie zadrzewień, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów
  • umacnianie brzegów kiszką faszynową (wiklinową, leśną)
  • umocnienie skarp
  • budowa oraz naprawa przepustów, jazów oraz innych urządzeń melioracyjnych
  • budowa oraz naprawa kładek, pomostów
  • wykonywanie i naprawa drenaży i rurociągów melioracyjnych (terenu, budynków i placów